skeleton fedora

A black fedora with a skeleton bone band